De huidige situatie in Geleen-Zuid en Kluis

Voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis neemt de vergrijzing en ontgroening toe. Er is een overschot aan portiek-etage flats zonder lift en galerijflats. Deze zijn niet geschikt (te maken) voor de groeiende groep ouderen die langer thuis blijft wonen. Een deel zal worden vervangen door grondgebonden woningen, een deel zal worden gerenoveerd. Aan de zuidrand van Geleen Zuid start Zuyderland komend jaar met de bouw van 12 kleinschalige woongroepen in Parc Glana. Het aanbod aan zorg en intramurale woonvoorzieningen lijkt dan in balans. Er is in Geleen-Zuid een te kort aan zorggeschikte, kleine en betaalbare woningen. Op dit moment verhuizen ouderen naar een appartement in het centrum van Sittard omdat er in deze wijk te weinig aanbod is. 

De openbare ruimte is verouderd en verwaarloosd. Het huidige stratenpatroon is vooral ingericht voor autoverkeer en doorstroming. Stoepen zijn smal en door boomwortels op veel plaatsen moeilijk begaanbaar. Dat is een onveilige situatie voor ouderen want de mobiliteit neemt af, het gehoor en zicht gaan achteruit, reactiesnelheid en oriëntatie vermogen (bij dementerenden) verslechteren. Er zijn nauwelijks plekken voor verblijf en de zorgcentra zijn niet uitnodigend.

Daarbij komen de klimaatveranderingen die ook vragen om oplossingen voor wateroverlast en droogte en temperatuurstijgingen.

anno 2017 is de wijk verouderd en verwaarloosd

brede wegen voor autoverkeer

gebrek aan verblijfskwaliteit in de openbare ruimte

slechte toegankelijkheid trottoirs

de aanwezige zorgcentra zijn niet uitnodigend

Historie

Geleen Zuid is in de 60-er jaren planmatig opgezet, waarbij de historische structuur en het buurtschap Spaans Neerbeek geheel verdwenen. Jos Klijnen tekende, als stedenbouwkundig adviseur bij de wederopbouw van Limburg, in opeenvolgende fasen de uitbreidingsplannen voor Geleen-Zuid. Het is een ruim opgezette wijk met statige lanen, veel groen, en een zeer gevarieerde bebouwing.

 Met de opkomst van de mijnen kwam de verstedelijking snel op gang. Kluis en later Geleen-Zuid zijn typische naoorlogse uitbreidingswijken uit de glorietijd van de mijnbouw. Kluis ontstond geleidelijk achter de Rijksweg en rond historische linten als de Daalstraat. De oorspronkelijke Keutelbeek is in de loop van de tijd helemaal onder de grond verdwenen, ‘overkluisd’. Meer informatie over het ontstaan van de wijk vindt u onder ‘historie’.